Konsten förenar två olika bostadsområden

Kroksbäck och Djupadal ligger nära varandra geografiskt, men avståndet är längre mellan dem både socialt och ekonomiskt. De två områdena delas också fysiskt av två stora murar längs en bred trafikled. Genom ett överbyggande kulturprojekt i form av ett gemensamt muralmålningsprojekt, ville vi skapa utökade kontaktytor för barnen i de två områdena och ge dem möjligheter att mötas.

Konstnärer från MuralCentralen har hållit i ett samarbete med fjärdeklasser från de
båda skolorna, vilket mynnat ut i en gemensam, kollektiv muralmålning på en balustrad som ramar in fastigheterna mot Norrbäcksgatan i Krocksbäck. De olika klasserna har besökt varandras skolor, arbetat tillsammans och ätit i varandras matsalar. Varje träff, som även gav konkreta möjligheter till nya kontakter, innehöll både föreläsning och en praktisk konstworkshop.

Konstnärer från MuralCentralen har hållit i ett samarbete med fjärdeklasser från de
båda skolorna, vilket mynnat ut i en gemensam, kollektiv muralmålning på en balustrad som ramar in fastigheterna mot Norrbäcksgatan i Krocksbäck. De olika klasserna har besökt varandras skolor, arbetat tillsammans och ätit i varandras matsalar. Varje träff, som även gav konkreta möjligheter till nya kontakter, innehöll både föreläsning och en praktisk konstworkshop.

Barnen har tillsammans utformat den skissidé till muralmålningen som var slutfasen i projektet. Varje etapp har sedan avtäckts under festliga förhållanden med inbjudna skolor, föräldrar, boende och media där barnen fått stå i centrum.

Projektet har genomförts under fyra år och totalt har 320 barn varit med och skapat målningarna. Varje barn har fått göra ett unikt konstverk som tillsammans med de
andras blir en helhet, som ett pussel. Målningarna är permanenta och fungerar som en
manifestation av samarbetet och för att känna stolthet. Även de boende får anledning att mötas över sina sociala och kulturella gränser. Förutom att nå ut med konst och kultur har projektet bidragit till en ökad känsla av trygghet, en möjlighet att påverka sin egen boendemiljö samt lära känna varandra över stadsdelsgränserna.

Muralmålningarna har fått vara i fred från klotter och skadegörelse, vilket tydligt visar vikten av att engagera barnen. Alla känner någon som varit med och målat och det vill man inte förstöra.

Fotograf: Jessica Persson, MKB